Feather Ridge Farm Large Brown Eggs w/ Omega-3 Dozen